Southampton
Malaysia
Tokyo
Paris
Seattle
Now
Soton:7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm:Soton
USMC:7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm:USMC
Tokyo:4am5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am:Tokyo
Paris:8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm:Paris
Pacific:11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am:Pacific
Options:
-Southampton
-Malaysia
+China (Dailian)
+New York
-Tokyo
-Paris
-Seattle