Southampton
Malaysia
New York
Seattle
Now
Soton:7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm:Soton
USMC:7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm:USMC
NY:2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm:NY
Pacific:11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am:Pacific
Options:
-Southampton
-Malaysia
+China (Dailian)
-New York
+Tokyo
+Paris
-Seattle