Southampton
New York
Paris
Seattle
Now
Soton:12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am11am:Soton
NY:7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am:NY
Paris:1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am11am12pm:Paris
Pacific:4am5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am:Pacific
Options:
-Southampton
+Malaysia
+China (Dailian)
-New York
+Tokyo
-Paris
-Seattle