Southampton
Malaysia
New York
Tokyo
Now
Soton:9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am:Soton
USMC:4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm:USMC
NY:4am5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am:NY
Tokyo:5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm:Tokyo
Options:
-Southampton
-Malaysia
+China (Dailian)
-New York
-Tokyo
+Paris
+Seattle