Southampton
Malaysia
Tokyo
Paris
Now
Soton:11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm:Soton
USMC:6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am:USMC
Tokyo:7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am:Tokyo
Paris:12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm:Paris
Options:
-Southampton
-Malaysia
+China (Dailian)
+New York
-Tokyo
-Paris
+Seattle