Southampton
Malaysia
Tokyo
Seattle
Now
Soton:11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am:Soton
USMC:6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm:USMC
Tokyo:7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm:Tokyo
Pacific:3am4am5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am:Pacific
Options:
-Southampton
-Malaysia
+China (Dailian)
+New York
-Tokyo
+Paris
-Seattle