Southampton
Malaysia
Tokyo
Paris
Seattle
Now
Soton:6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am:Soton
USMC:2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm:USMC
Tokyo:3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm:Tokyo
Paris:7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am:Paris
Pacific:10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm:Pacific
Options:
-Southampton
-Malaysia
+China (Dailian)
+New York
-Tokyo
-Paris
-Seattle